Visste du detta om mögelgifter?

Visste du detta om mögelgifter?

Mögel växer på många jordbruksgrödor, foderråvaror och grovfoder under plantornas tillväxtfas och även under lagring av foderråvaran.  Vissa typer av mögel har förmågan att under vissa förhållanden producera föreningar som kallas mykotoxiner / mögeltoxiner / mögelgifter, vilka påverkar djurens hälsa och produktion på en mängd olika sätt.

Eftersom olika typer av mögel kan växa på samma foderråvara och mögel kan producera olika mögelgifter, är foderråvaror ofta förorenade med mer än ett mögelgift.

Mögelgifter kan ha ett stort antal potentiella effekter på djur.  Eftersom mögelgifter kan påverka grundläggande funktioner som tarmhälsa och immunitet kan symtomen variera och ofta vara subkliniska.

Vanligtvis anses grisar vara den djurart som är mest känslig för mögelgifter.  Tidigare har man trott att mögelgifter inte påverkar mjölkkor och övriga nötkreatur lika mycket till följd av vommikrobernas aktivitet.  Det är dock klart att mögelgifter påverkar även idisslare och att vommen inte kan avgifta alla mögelgifter under den tid fodren passerar vommen. Eftersom vissa mögelgifter kan ha samma verkan som antibiotika, är vommens kapacitet att bryta ner mögelgifter i vissa situationer nedsatt.

Viktiga symtom inkluderar minskat foderintag, slöhet, varierande gödselstruktur och nedsatt immunitet (ses hos mjölkkor ofta som förhöjt celltal).

Hanteringen av mögelgifter kräver ett helhetsgrepp.  Detta omfattar god odlings- och skördeteknik samt riktig lagring av foderråvaror och grovfoder. Trots detta förekommer det sannolikt en viss mängd mögelgifter i många av våra fullfoder och kraftfoderblandningar. Genom att tillsätta en beprövad toxinbindare med brett spektrum kan man ytterligare minimera mängden mögelgifter som tas upp av djuret.

Om ni misstänker att mögelgifter kan vara ett problem vid er gård, ta kontakt med Feedex. Vi kan tillsammans med vår samarbetspartner analysera över 50 olika toxiner och erbjuda toxinbindaren Mycosorb A+ i foderblandningarna.

Läs mera

Presiis Poro renfoder är utvecklat tillsammans med Perttu Mikko från Ranua. Vid utvecklingen har målet varit ett förmånligt och fungerande foder för vinterutfodring.

”Utvecklingen av fodret startade får flera år sedan. Redan från början var fodret välfungerande och av hög kvalitet,...

Vad är Optigen®?

Optigen är Alltechs icke-proteinkväve (NPN)källa för idisslare. Optigen är en teknik som ger jämn frigivning av ammoniak i vommen. På så sätt får vommikroberna en mer effektiv kväve-tillförsel än vid utfodring med vegetabiliska proteinkällor.

Hur fungerar...

Texten hämtad från Feedex 25-års historik som skrevs år 2017

I begynnelsen stod en övergiven fabrik på en slätt i Österbotten. Den ekade tom tills dagen då två män delade en vision: Här ska vi starta vår foderfabrik.

De första åren, Karl-Gustav...

Peltolaituri Oy söker ständigt nya lösningar för att nå bättre produktion. Att satsa på sinkornas utfodring är ett av de viktigaste momenten.

På de flacka åkrarna i Härmä bedriver Peltolaituri Oy en mjölkgård med tre mjölkrobotar. Ari Peltokangas aktiebolag har...

påverkar hur väl kon klarar sig igenom de viktigaste veckorna

Under övergångsperioden genomgår kons hormonfunktion och ämnesomsättning stora förändringar. Energiomsättningen måste gå rejält upp i varv när kon ställer om från dräktighet till mjölkproduktion. Efter kalvning...

JSS Enholms Lantbruk och Feedex har samarbetat under flera år och från fodertillverkarens sida är det en utmaning.

JSS Enholms Lantbruk är fjärde generationens familjejordbruk i Pedersöre kommun. Till familjen hör Alf och Gun Enholm och sönerna Viktor och Rasmus...

MERA MJÖLK - MINDRE SVINN

Effektivare vom

Optimal vomfunktion möjliggör maximalt torrsubstansintag och fodereffektivitet.  Att upprätthålla rätt vommiljö säkerställer vommens förmåga att frigöra näringsämnen från fodret. Eftersom foderkostnaderna i...

Visste du att...?

... vi på Feedex använder foderteknologier med vetenskapligt bevisad effekt.